NDT

NDT Technologies - Inc., Montreal, Kanada

Plně vybavené výzkumné, inženýrské a výrobní zařízení, nacházející se na západ od Montrealu, s dostatečným prostorem pro expanzi.

NDT se specializuje automatizovanými a mikroprocesorově založenými technologiemi podporovanými interaktivní grafikou. Tato špičková zařízení v sobě spojují nedestruktivní testování a kontrolu spolehlivosti materiálu.

Specializována zařízení a navazující služby jsou dodávána do následujících odvětví: doprava, letectví, petrochemie, jaderný průmysl, zbrojní průmysl, lehký a těžký průmysl, zpracovatelský průmysl.

Aplikace:

návrh, výroba a instalace defektoskopů od přenosných měřičů až po kompletní rozsáhlé systémy na základě metod: ultrazvukové, vířivých proudů a rentgenové

  • nedestruktivní testování
  • defektoskopie válcovaných materiálů
  • defektoskopie svařovaných i nesvařovaných trubek
  • měření tloušťky stěny trubek
  • defektoskopie pro letecký, automobilový, armádní a strojírenský průmysl

Použité technologie:

Ultrazvuk

Metoda ultrazvukové defektoskopie je založená na změnách propustnosti a odrazivosti ultrazvukové vlny vlivem necelistvosti materiálu. Ultrazvuk, stejně jako zvuk a hluk, je mechanické kmitání částic kolem rovnovážné polohy šířící se v pružném prostředí. Frekvenční rozsah u ultrazvukových kmitů je mimo slyšitelné spektrum, tzn. více než 20kHz. Pro defektoskopické účely se běžně používají rozsahy 100kHz až 50MHz, výjimečně až do 200Mhz.

Vířivé proudy

Střídavé pole snímače indukuje v materiálu vířivé proudy. Dle Lenzova zákona pole vířivých proudů působí proti poli původnímu. Výsledné pole je dáno vektorovým součtem obou polí. Trhlina na povrchu, kolmo k toku vířivých proudů nejvíce ovlivňuje výsledné pole.

Magnetická defektoskopie

Principem metody je zmagnetování objektu a vyhodnocení rozptylu magnetického toku v okolí defektu. Fyzikální princip metody spočívá v lokálním zmenšení průřezu feromagnetického materiálu, a tím navýšení magnetického odporu v místě povrchové nebo podpovrchové necelistvosti